تعبیر خواب بشکه تعبیر دیدن بشکه در خواب

تعبیر خواب بشکه

تعبیر خواب بشکه شامل دیدگاه معبران بزرگ خواب در اسلام و دنیا در مورد دیدن بشکه در خواب .

دیدن بشکه در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب بشکه را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب بشکه

تعبیر خواب بشکه

تعبیر خواب بشکه شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن بشکه در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید.

” تعبیر خواب بشکه از دیدگاه آنلی بیتون ”

1 ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﺍﻱ ﭘﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﻗﺎﺗﻲ ﺧﻮﺵ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

2 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺸﻜﻪ ﺍﻱ ﺗﻬﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ , ﺗﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب بشکه تعبیر دیدن بشکه در خواب

تعبیر خواب بشکه

” تعبیر خواب بشکه از دیدگاه سرزمین رویا ها”

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﺧﺎﻟﻲ: ﺷﻤﺎ ﺑﻲ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪﺷﺪ.

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﭘﺮ: ﺷﻤﺎ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﭘﺮ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ: ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ: ﻳﻚ ﻫﺪﻳﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ

ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ: ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﻜﻞ: ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ

ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻛﻮﭼﻚ: ﭘﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻟﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*