تعبیر خواب بستنی تعبیر دیدن بستنی در خواب

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی شامل دیدگاه معبران بزرگ خواب در اسلام و دنیا در مورد دیدن بستنی در خواب .

دیدن بستنی در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب بستنی را برای شما عزیزان قرار دهیم .

" تعبیر خواب بستنی از دیدگاه امام صادق "

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن بستنی در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید.

” تعبیر خواب بستنی از دیدگاه آنلی بیتون ”

1 ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ.

3 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

4 ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺗﺮﺵ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻭﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.

5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﺁﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺬﺕ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ , ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﻛﺴﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

" تعبیر خواب بستنی از دیدگاه امام صادق "

تعبیر خواب بستنی

” تعبیر خواب بستنی از دیدگاه در سرزمین رویا ها”

ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ: ﺷﺎﻧﺲ

ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻴﺨﺮﻳﺪ: ﺧﻄﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ: ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*