تعبیر خواب برج تعبیر دیدن برج در خواب

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج شامل دیدگاه معبران بزرگ خواب در اسلام و دنیا در مورد دیدن برج در خواب .

دیدن برج در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب برج را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن برج در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید.

” تعبیر خواب برج از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی”

ﺑﺮﺝ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺍﻻ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺑﺮﺝ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺝ ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻱ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﺮﺝ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻳﺪ, ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ. ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﻧﺪﮎ ﺩﺭﮎ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺝ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﻳﺎ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮﺝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺑﺮﺝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﺍﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

تعبیر خواب برج تعبیر دیدن برج در خواب

تعبیر خواب برج

” تعبیر خواب برج از دیدگاه خالد بن علی بن محمد العنبری ”

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺮﺟﯽ ﺍﺳﺖ, ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻫﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻤﻴﺮﺩ.

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*