تعبیر خواب بالکن تعبیر دیدن بالکن در خواب

تعبیر خواب بالکن تعبیر دیدن بالکن در خواب

تعبیر خواب بالکن شامل دیدگاه معبران بزرگ خواب در اسلام و دنیا در مورد دیدن بالکن در خواب .

دیدن بالکن در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب بالکن را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب بالکن

تعبیر خواب بالکن

تعبیر خواب بالکن شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن بالکن در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید.

” تعبیر خواب بالکن از دیدگاه لوک اوتینهاو ”

ﺑﺎﻟﮑﻦ: ﻧﮕﺎﻫﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ

ﺭﻭﯼ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﻮﺩﻥ: ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺁ ﺭﺯﻭﻫﺎ

ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ: ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺸﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ

” تعبیر خواب بالکن از دیدگاه لیلا برایت ”

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻜﻨﻰ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.

” تعبیر خواب بالکن از دیدگاه آنلی بیتون”

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻜﻨﻲ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻱ , ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

3 ﺩﻳﺪﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﻭﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﺄﺱ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

تعبیر خواب بالکن تعبیر دیدن بالکن در خواب

تعبیر خواب بالکن

” تعبیر خواب بالکن از دیدگاه سرزمین رویاها”

ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻳﺪ: ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺭﻭﻱ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﻨﻴﺪ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺍﺯﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻋﺸﻖ ﺑﺰﺭﮒ

ﻋﺸﺎﻕ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻳﻚ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﺰﺭﮒ

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*